MenuTHÁNH VỊNH 129 (CN5MCA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chứa chan.
1. Con kêu cầu lên Ngài, lạy Chúa nguyện lắng nghe bao tiếng nài van. Lời khấn xin nguyện Ngài lắng nghe, lòng dám xin Chúa thương nhìn về.
2. Nếu như Ngài chấp tội, lạy Chúa nào có ai đứng vững được chăng. Nhưng Chúa luôn rộng lượng thứ tha, để chúng con biết kính sợ Ngài.
3. Con mong đợi hết lòng, Lời Chúa còn mãi luôn không chút đổi thay. Hơn lính canh chờ đợi ánh dương, hồn vững trông Chúa không hề rời.
4. Is-ra-el trông cậy vào Chúa bởi Chúa hằng nhân ái từ tâm. Người sẽ cứu chuộc lại Ích-Diên, giải cứu cho thoát muôn tội tình.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Chúa phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống; Ai tin vào Thầy sẽ không phải chết bao giờ".
***** Thánh Vịnh 129 (CN5MCA)