Menu


LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (Lc 1,46-55) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi bao điều trọng đại Danh Người thật chí thánh chí tôn.
1. Đức Ma-ri-a đã nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.
2. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới. Từ nay muôn người và hết mọi đời sẽ khen tôi là tôi diễm phúc.
3. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh. Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
4. Chúa hạ bệ những ai quyền thế Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư người giàu có lại đuổi về tay không.
5. Chúa độ trì Is-ra-el là tôi tớ của Người như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ab-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời".
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Kính chào Ma-ri-a đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh nữ, Trinh nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Alleiluia.