Latest in Tech

THÁNH VỊNH 32 (CN5PSA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa! Xin đổ tình thương Chúa xuống trên chúng con như chúng con hằng tin cậy ở Ngài.
1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa và kẻ ngay lành hòa tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa nào gieo muôn tiếng đàn, gảy đàn sắt mà cùng kính mừng Ngài.
2. Lời Thiên Chúa luôn chân thực ngay chính mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Ngài yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa ngập tràn khắp địa cầu.
3. Kìa Chúa để mắt thương người sợ kính và nhìn xem người lòng mãi cậy trông. Hầu cứu thoát khỏi tai ương tử thần và nuôi sống ngày họ phải cơ hàn.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Thầy là Đường là Sự Thật và là Sự Sống không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". Alleiluia.
***** Thánh Vịnh 32 (CN5PSA)