Menu

THÁNH VỊNH 31 (CN11TNC) – Huy Hoàng

Đáp: Lạy Chúa, Ngài đã tha tội, tha tội con đã phạm. 
1. Hạnh phúc thay người được thứ tha lỗi lầm, người có tội mà được khoan dung. 
Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà. 
2. Vì thế nay lòng này thú tội với Ngài, chẳng giấu gì tội của con đây, 
và quyết tâm đi thú tội cùng Ngài, để Ngài thương và tha hết lỗi lầm. 
3. Vì Chúa là thạch động chốn con nương mình, Ngài giữ gìn khỏi mọi gian nguy, 
và khắp nơi người người trổi vang lời mừng, vì Ngài thương giải thoát con vẹn toàn. 
4. Cùng đến đây nhảy mừng hát khen Chúa Trời. Người chính trực nào cùng vui lên. 
Và những ai một đời tâm ngay hồn lành nào hò reo và lên tiếng ca tụng Ngài. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúc tụng Đức Vua Đấng ngự đến nhân danh Chúa. 
Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Al-le-lu-ia.