Menu


THÁNH VỊNH 99 (CN4PSC) – Huy Hoàng

ĐK: Chúng ta là dân Chúa, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.
1. Hỡi toàn thể địa cầu, nào tung hô Chúa, phụng sự Chúa với niềm hân hoan. 
Hãy vào trước nhan Người giữa ngàn tiếng reo hò.
2. Hãy nhận Chúa chính là, là Thượng Đế. Ngài là Đấng tác thành nên ta. 
Ta là dân của Người, chiên Người mãi giữ gìn.
3. Chúa là Chúa nhân hậu tình Người bao la. Vạn vạn kiếp Chúa trọn tình thương. 
Qua vạn thuở muôn đời, Chúa còn mãi luôn tín thành.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al- le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa phán: "Ta chính là Mục Tử nhân lành 
Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta". Al-le-lu-ia.