Latest in Tech

THÁNH VỊNH 130 (CN31TNA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Ngài.
1. Lòng con chẳng dám tự cao. Mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi. 
Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu.
2. Hồn con dù trước dù sau. Giữ thinh lặng giữ thanh bình mãi luôn. 
Như trẻ nhỏ tựa lòng hiền mẫu, hồn con này lặng lẽ an vui.
3. Cậy trông vào Chúa nào Ích-diên. Mãi luôn mọi lúc một lòng vững tin. 
Cậy trông vào tình Người thương mến, vì chỉ có Ngài là Thiên Chúa ta thờ.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaXin Cha của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta soi lòng mở trí cho anh em. Để anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em nhận được nhờ ơn Người kêu gọi anh em. Alleiluia.