Latest in Tech

THÁNH VỊNH 18 (CN26TNB) – Huy Hoàng

ĐK: Giới răn Chúa chính trực làm hoan hỷ cõi lòng. 
1. Mệnh lệnh Chúa thiện toàn bồi dưỡng tâm can. Thánh chỉ Ngài ngàn năm kiên vững giúp ta học khôn. 
2. Lòng sợ Chúa thanh vẹn bền vững muôn năm. Quyết định Ngài là điều chân lý mãi luôn thẳng ngay. 
3. Này tôi tớ của Ngài học kỹ gẫm suy. Ai trung thành gìn giữ hôm sớm ích lợi ngàn muôn. 
4. Nào ai đã tỏ tường lầm lỗi của mình. Khấn xin Ngài dủ thương tha thứ lỗi con phạm chẳng hay. 
5. Nguyện Ngài giữ con đừng lòng trí kiêu căng sẽ không còn trọng tội vương vấn, sống vuông tròn luôn. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaThầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã loan truyền hết cho các con. Alleluia.