Latest in Tech

THÁNH VỊNH 53 (CN25TNB) – Huy Hoàng

ĐK: Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. 
1. Lạy Chúa, xin dùng uy danh Ngài mà cứu độ. Lấy quyền năng của Chúa mà xét xử cho con. Xin thương nghe lời con nguyện cầu, lắng tai nghe lời con giãi bày. 
2. Phận con, bao người kiêu căng cùng hùa chống lại. Quân bạo tàn tìm cách mà sát hại con đây. Nhưng con luôn được Chúa phù trì, Chúa nâng lên phận con thấp hèn. 
3. Lạy Chúa, con nguyện dâng cho Ngài này lễ vật. Xưng tụng danh của Chúa, thật danh Ngài cao sang. Bao gian nan nguy khốn ngập tràn, Chúa cho con vượt qua bẫy đời. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ được ánh sáng đem lại sự sống." Alleluia.