Latest in Tech

THÁNH VỊNH 66 (01.01) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Xin Thiên Chúa dủ thương và chúc phúc cho chúng con. 
1. Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc. Xin chiếu toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con. Cho hoàn cầu được biết đường lối Chúa. Và muôn nước muôn dân, biết ơn Ngài cứu độ. 
2. Muôn nước cùng hò reo mừng Thiên Chúa. Ngài thống trị thế gian theo đường công bình. Ngài trị vì mọi nước trong công chính. Và thống lãnh muôn dân khắp trên mặt đất này. 
3. Nào hãy cảm tạ Chúa ngàn dân hỡi. Muôn nước phải hát ca cảm tạ vì ơn Ngài. Xin Ngài đổ hồng ân cho nhân thế. Toàn cõi đất suy tôn kính sợ Ngài muôn đời. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaThuở xưa, nhiều lần dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri. Nhưng vào thời sau hết này, Ngài đã phán dạy chúng ta qua Người Con dấu yêu. Alleiluia.