Latest in Tech

THÁNH VỊNH 23 (02.02) – Huy Hoàng

ĐK: Nhưng Vua vinh hiển là ai? Nhưng Vua vinh hiển là ai? 
1. Hãy cất cao lên hỡi cửa đền cổ kính. Cất cao lên nữa, hỡi cửa đền ngàn thu, để Đức Vua vinh hiển Người ngự vào, để Đức Vua vinh hiển nay ngự vào. 
2. Đức Vua hiển vinh, Vua vinh hiển là ai? Đó là Đức Chúa rất dũng lực hùng oai, Người hùng oai dũng lực khi ra trận. Người oai hùng dũng lực khi vào trận. 
3. Hãy cất cao lên hỡi cửa đền cổ kính. Cất cao lên nữa hỡi cửa đền ngàn thu, để Đức Vua vinh hiển Người ngự vào, để Đức Vua vinh hiển nay ngự vào. 
4. Đức Vua hiển vinh, Vua vinh hiển là ai? Chúa Tể càn khôn chính Người là Đức Chúa, là Đức Vua vinh hiển Vua muôn đời, là Đức Vua vinh hiển Vua ngàn đời. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaÁnh sáng đã chiếu dọi muôn dân và là vinh quang cho Is-ra-el dân Chúa. Alleluia.