Menu


THÁNH VỊNH 120 (Giao Thừa) – Huy Hoàng

ĐK: Ơn phù hộ tôi, ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên đất trời. 
1. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến từ nơi nao? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên đất trời. 
2. Xin Đấng giữ bạn luôn mọi lúc, đừng để bạn đi lỡ đường sai bước. Đấng hằng chở che Is-ra-el đó, nào thiếp ngủ yên sao đành. 
3. Ngày sáu khắc vầng ô chẳng gây biến, tối vầng nguyệt không tác hại khi nao. Chúa hằng chở che thoát khỏi nguy biến, gìn giữ bạn luôn an toàn. 
4. Bạn ra đi hoặc lúc về tới, Chúa hằng gìn giữ mãi được an vui. Bây giờ và cho tới tận muôn kiếp, bàn tay Ngài luôn canh phòng.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaPhúc thay người biết lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Alleluia.