Menu


THÁNH VỊNH 18 (CN3TNC) – Huy Hoàng

Đáp: Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống đời đời. 
1. Mệnh lệnh Chúa thiện toàn bồi dưỡng tâm can. Thánh chỉ Ngài ngàn năm kiên vững giúp ta học khôn. 
2. Lề Luật Chúa chân thực sảng khoái tâm can. Huấn lệnh Ngài rạng ngời chân lý sáng soi thị quan. 
3. Lòng sợ Chúa thanh vẹn bền vững muôn năm. Quyết định Ngài là điều chân lý mãi luôn thẳng ngay. 
4. Nguyện xin Chúa thương nhận lời con đã thân thưa. 
Bao tiếng lòng Ngài thương nghe thấu Chúa Đấng Cứu Chuộc con. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa đã sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó. 
Loan truyền ơn giải thoát cho những kẻ bị giam cầm. Al-le-lu-ia.