Latest in Tech

MAGNIFICAT (CN3MVB) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Linh hồn tôi hớn hở mừng vui vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. 
1. Đức Ma-ri-a nói rằng: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn Người đoái thương nhìn tới, từ nay muôn người và hết mọi đời sẽ khen tôi (là tôi) diễm phúc. 
2. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả Danh Người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng xót thương những ai kính sợ Người. 
3. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay không. Chúa độ trì Is-ra-el là tôi tớ của Người, vì Người nhớ lại lòng thương xót của Người."
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaThánh Thần Chúa ngự trên tôi, Chúa đã sai tôi đi đem Tin Mừng cho người nghèo khó. Alleiluia.