Latest in Tech

THÁNH VỊNH 12 (8.9) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Con sẽ hớn hở mừng vui trong Chúa Trời.
1. Phần con đây, con tin cậy vào tình thương Chúa. Được Ngài cứu độ lòng con sẽ vui mừng.
2. Này con đây, sẽ hát ca mà ngợi khen Chúa. Vì muôn phúc lộc Ngài tuôn xuống dư đầy.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ là người có phúc, và rất đáng muôn lời ngợi khen. Vì Mẹ đã sinh ra Mặt Trời công chính là Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Alleiluia.