Menu


THÁNH VỊNH 118 (CN6TNA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Hạnh phúc thay ai giữ luật pháp Chúa Trời.
1. Thật hạnh phúc ai sống đời sống hoàn thiện, sớm hôm theo luật pháp Chúa mà sống trên đời. Thật hạnh phúc ai thi hành ý Chúa, và hết dạ tìm Chúa luôn ngày đêm.
2. Lạy Chúa, Chúa đã ban luật cho chúng con, Chúa truyền giữ ngày đêm vuông tròn. Nguyện mong sao con luôn hằng vững bước và giữ trọn lệnh truyền Chúa thương rộng ban.
3. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu cho chúng con, cho đoàn con sống và giữ lời Ngài. Mở mắt con, cho con nhìn thấy luật pháp Ngài diệu kỳ xiết bao, Ngài ơi!
4. Lạy Chúa, xin Chúa dạy con đường lối Chúa mong, con nguyện đi mãi và đi tới cùng. Mở lòng trí cho con được thông suốt, để giữ trọn và luôn sống theo luật Ngài ban.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe. Chúa có Lời, Lời ban sự sống đời đời. Alleiluia.
***** Thánh Vịnh 118 (CN6TNA)