Latest in Tech

THÁNH VỊNH 24 (CN1MCB) – Huy Hoàng

ĐK: Tất cả đường lối Chúa, là yêu thương và thành tín với những ai giữ lời giao ước và lề luật Chúa. 
1. Lạy Chúa, đường lối Ngài xin chỉ bảo con, đường Ngài đi xin dạy con bước, dẫn con đi theo đường chân lý Ngài, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con.
2. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng tình sâu từ ngàn xưa muôn đời vẫn có. Tuổi xuân con bao lần trót dại, đừng nhớ ghi, vì ân nghĩa Ngài ơi! 
3. Lạy Chúa, Ngài chính trực luôn đầy từ tâm, chỉ đường ngay cho người tội lỗi. Lối công minh kẻ nghèo Chúa dẫn về, dạy người nghèo đường lối Chúa thẳng ngay.  
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra.