Menu


THÁNH CA ĐANIEL (CBNA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
1. Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa tổ tiên chúng con. Xin dâng lời ca ngợi tôn vinh muôn đời. Chúc tụng Thánh Danh Ngài, Danh Thánh hiển vinh. Xin dâng lời ca ngợi suy tôn muôn đời.
2. Chúc tụng Chúa ngự trong thánh điện vinh quang. Xin dâng lời chúc tụng tôn vinh muôn đời. Chúc tụng Chúa đang ngự ngôi báu cửu trùng cao vút. Xin dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời.
3. Chúc tụng Chúa ngự trên các thần hộ giá vinh quang. Xin dâng lời ca ngợi tôn vinh muôn đời. Chúc tụng Chúa trên vòm trời cao ôi thẳm cao. Xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaSáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Sáng danh Thiên Chúa muôn đời là Đấng đang có, đã có và sẽ đến. Alleiluia.