Latest in Tech

CHÚA ĐÃ LÊN TRỜI – Âu Ca

ĐK: Hỡi người xứ Ga-li-lê, sao còn đứng đó làm chi? Hỡi người xứ Ga-li-lê, sao còn đứng đó làm gì? Kìa Chúa đã lên trời, Người trở về hợp nhất Ba Ngôi. Và người vẫn ở giữa các ngươi, bây giờ cho đến muôn đời. Và Người vẫn hiển hiện nơi đây, giữa ngay tâm hồn ngươi.
1. Rồi Người sẽ trở lại trong vinh quang, đón ta trong khúc khải hoàn. Và Người đưa ta về miền Đất Hứa sống vui phúc lộc của Nước Chúa cho thỏa nỗi chờ mong.
2. Nào người hãy rao giảng cho muôn nơi, đức tin đưa tới Quê Trời. Lời bình an đã gửi vào thế giới hứa cho ta một đời sống mới, ta được mãi nghỉ ngơi.  
***** Chúa Đã Lên Trời
****  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN 2)