Menu


THÁNH VỊNH 70 (T.GioanB.) – Huy Hoàng

ĐK: Từ trong thai mẫu Chúa là Đấng bảo vệ con.
1. Lạy Chúa con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con muôn đời tủi hổ. 
Vì Ngài công chính xin giải thoát con xin ghé tai nghe và thương cứu độ.
2. Vì Chúa luôn là núi con ẩn nương, Chúa là thành lũy xin cứu độ giải thoát. 
Ngài là chiến lũy đá tảng cứu tinh, xin cứu con xa bàn tay quân thù.
3. Bởi Chúa luôn là Đấng con chờ mong, mãi từ tuổi xuân con hy vọng nơi Chúa. 
Từ trong thai mẫu con đã nép thân nơi Chúa uy linh con đã trông cậy.
4. Miệng con vang lời tán dương tình Ngài, suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ. 
Từ hồi niên thiếu Chúa dạy dỗ con, cho đến hôm nay con mãi loan truyền.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaGio-an đến để làm chứng và làm chứng về sự sáng để mọi người nhờ ông mà tin. Alleluia.