Latest in Tech

THÁNH VỊNH 79 (CN1MVB) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, xin phục hồi chúng con, xin tỏa chiếu tôn nhan rạng ngời cho chúng con được ơn cứu độ. 
1. Lạy Mục Tử nhà Is-ra-el, xin lắng tai nghe. Chúa là Đấng ngự trên các thần hộ giá, xin giải sáng hiển linh. Xin khơi dậy uy dũng của Ngài đến cùng chúng con và thương cứu độ. 
2. Vạn lạy Ngài là Chúa thiên binh, xin hãy quay về. Chúa từ chốn trời cao cúi nhìn xuống vườn nho cũ Ngài thăm nom. Xin giữ gìn cây Chúa đã trồng những chồi non được Ngài ban sức mạnh. 
3. Rầy nguyện xin Ngài hãy ra tay bênh đỡ bao che. Đấng ngự bên phải Ngài chính là người Chúa ban cho sức mạnh uy phong. Chúng con nguyện không dám xa Ngài khấn Ngài xuống ơn để sống tốt lành. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương Chúa. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. Alleiluia.