Latest in Tech

THÁNH VỊNH 85 (CN16TNA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và luôn khoan hồng.
1. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu và khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con khẩn cầu, tiếng con van nài xin để ý lưu tâm.
2. Lạy Chúa, mọi dân tộc Ngài tác thành, họ sẽ đến bái phục ở Thiên Nhan. Ngài trổi cao, duy Chúa thôi là Chúa muôn loài Chúa đã làm bao việc quá diệu kỳ.
3. Lạy Chúa, Ngài tốt lành từ bi nhân hậu, giàu tình thương, Chúa chậm giận oán ghét. Ngài thành tín, xin đoái thương nhìn đến con cùng ban sức mạnh theo lòng Chúa bao dung.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLạy Chúa, Lời Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có Lời, Lời ban sự sống đời đời. Alleiluia.
***** Thánh Vịnh 85 (CN16TNA)