Menu


THÁNH VỊNH 94 (CN18TNC) – Huy Hoàng

ĐK: Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa: các ngươi đừng cứng lòng.
1. Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa tung hô Người là núi đá độ trì ta. 
Vào trước thánh nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.
2. Hãy đến đây cúi bái phục lạy Chúa chắp tay quỳ thờ Chúa Đấng tạo thanh ta. 
Người chính Chúa ta tôn thờ suốt đời, còn ta đây chiên Người dắt giữ gìn.
3. Hãy chú tâm nay nghe lời của Chúa chớ cứng lòng tựa những lúc ở Ma-xa. 
Tại Mê-ri-ba tổ phụ các người thử thách Ta dẫu từng thấy việc Ta làm.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh 
nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Alleiluia.