Latest in Tech

THÁNH VỊNH 102 (CN3MCC) – Huy Hoàng

ĐK: Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu.
1. Hồn tôi ơi! Hãy chúc tụng Thiên Chúa, toàn thân tôi hãy chúc tụng Danh Người. Hồn tôi ơi! Hãy chúc tụng Chúa đi và đừng quên bao ân huệ của Người.
2. Tội của ngươi Chúa dủ tình tha thứ và yêu thương chữa ngươi khỏi thương tật. Người đưa ngươi thoát nấm mồ tối tăm và bọc ngươi với nghĩa ân hải hà.
3. Người công minh bênh đỡ người bị ức hiếp, chỉ Mô-sê biết rõ đường lối Người. Người cho dân Ich-Diên được ngắm chiêm vạn kỳ công Chúa đã làm lẫy lừng.
4. Người là Đấng luôn nhân hậu từ ái, đầy yêu thương Chúa luôn chậm oán hờn. Tựa trời xanh cao trổi vượt đất xa, tình Người thương luôn cao vời, cao vời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Chúa phán: "Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần.