Latest in Tech

THÁNH VỊNH 130 (1.10) – Lm. Huy Hoàng

Đáp: Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Ngài. 
1. Lạy Chúa, lòng con không tự đắc, và mắt con chẳng liếc nhìn cao. Con cũng không lo nghĩ những việc lớn lao, hay là những điều quá tâm trí mọn. 
2. Nhưng con lo giữ linh hồn cho thinh lặng và thanh thản. Như trẻ thơ trong lòng thân mẫu, linh hồn con cũng như thế ở trong con. 
3. Is-ra-el hãy cậy trông vào Chúa, tự bây giờ và cho đến muôn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLạy Cha là Chúa trời đất, chúc tụng Cha, vì Cha đã mạc khải các mầu nhiệm Nước Trời cho những kẻ bé mọnAlleiluia.