Menu

THÁNH VỊNH 32 (CBNB) – Huy Hoàng

ĐK: Hạnh phúc thay dân nào được Chúa chọn làm gia nghiệp. 
1. Lời Thiên Chúa luôn chân thực ngay chính. Mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Ngài yêu thích điều công minh chính trực. Tình thương Chúa ngập tràn khắp địa cầu. 
2. Lời Chúa phán khiến vũ trụ hiện hữu. Và làn hơi Ngài tạo tác ngàn mây. Biển sóng vỗ Ngài thu gom nhốt lại. Dồn vào kho mọi ngọn sóng thuỷ triều. 
3. Thật vinh phúc những nước nào nhận Chúa. Và một dân nào được Chúa chọn riêng. Từ thiên quốc đầy vinh quang Chúa ngự. Ngài nhìn xem mọi người sống trên đời. 
4. Đoàn con những vững tâm hồn đợi Chúa. Bởi Người luôn trợ phù mãi chở che. Hồng ân Chúa nguyện xin thương đổ đầy tràn trên những người bền vững trông cậy.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaSáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Sáng danh Thiên Chúa muôn đời là Đấng đang có, đã có và sẽ đến. Alleluia.