Latest in Tech

ISAIA 12 (Lễ Thăm Viếng) – Huy Hoàng

ĐK: Hãy reo hò mừng vui vì ở giữa ngươi, có Đấng Thánh cao cả của Is-ra-el. 
1. Đây chính là Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi, tôi tin tưởng không còn khiếp sợ. Bởi Đức Chúa là sức mạnh của tôi, là Đấng tôi ca ngợi chính Người cứu độ tôi. 
2. Hãy khấn cầu Danh Chúa, hãy luôn tạ ơn. Loan tin đến cho mọi dân tộc, thật Chúa đã làm nên những việc diệu kỳ và nhắc luôn Danh Người siêu việt quá ngàn mây. 
3. Hãy hát mừng Đức Chúa khắp nơi gần xa. Ca rao Chúa cho mọi người biết Ngài. Này cư dân Xi-on, mừng vui lên vì Đấng Thánh uy quyền đang ngự giữa nhà ngươi. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLạy Đức Mẹ Đồng Trinh Ma-ri-a Mẹ thật diễm phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ. Alleluia.