Latest in Tech

THÁNH VỊNH 102 (CN24TNA) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Chúa là Đấng từ bi nhân ái, chậm bất bình và rất mực khoan nhân.
1. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa. Toàn thân tôi hãy chúc tụng Danh Người. 
Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa. Đừng lãng quên bao ơn lành Người ban.
2. Chúa đã tha cho hết mọi điều sai lỗi. Người cho ngươi khỏi hết mọi tật nguyền. 
Chúa chuộc mạng ngươi ra khỏi nơi vong thân. Rộng nghĩa ân Chúa rất mực từ nhân.
3. Kẻ bị áp bức tay Người đã nâng đỡ, và công minh trong mọi đường lối Người. 
Chúa đã tỏ rõ nẻo đường cho Môi-sen, và Is-rael bao công cuộc của Chúa.
4. Chúa là Thiên Chúa luôn từ bi nhân ái. Người yêu thương và rất mực khoan hồng. 
Chúa chẳng trả oán những điều ta sai lỗi, chẳng xử phân theo như tội của ta.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaLạy Chúa! Lời của Chúa là thần trí và là sự sống. 
Chúa có lời ban sự sống ngàn thu. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 102 (CN24TNA)