Menu


THÁNH VỊNH 127 (M2T) – Thái Nguyên

1. Phúc thay bạn nào tôn sợ Thiên Chúa. Bạn nào ăn ở theo đường lối của Ngài. 
Hoa trái tay bạn làm ra, bạn được an hưởng. Bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. 
ĐK: Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con, nguyện xin gia ân thêm mãi luôn, 
hết mọi ngày trong đời sống của chúng con.
2. Cũng như nho lành sinh đầy hoa trái. Hiền thê sẽ ở trong gia thất của bạn. 
Con cái như những chồi non của chòm Ô-liu ở quanh bàn ăn, trong cửa nhà bạn. 
3. Đó là phúc lộc Chúa để dành cho bạn nào luôn thành tâm hằng kính sợ Ngài. 
Xin Chúa chúc phúc lành cho bạn được nhìn thấy thịnh đạt Si-on, trong suốt đời bạn.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Hạnh phúc thay người kính sợ Thiên Chúa và mến yêu luật Chúa truyền ban. 
Dòng dõi người được Chúa chúc phúc, con cháu người đầy dư phú túc. Alleluia, Alleluia.