Menu


HOAN HÔ VUA GIÊSU – Phạm Liên Hùng

1. Nào ta đến để suy tôn Chúa là Vua. Chúa thực là Vua chính Người là Vua. Nào ta đến để suy tôn Chúa là Vua. Chúa thực là Vua Chúa là Vua các vua. 
ĐK: Hoan hô Vua Giê-su chào mừng Đấng Cứu Thế, hoan hô Vua Giê-su chào mừng Chúa Ki-tô. Hoan hô Vua Giê-su chào mừng Chúa các chúa, bao nhiêu câu tung hô chào mừng Chúa Ki-tô. 
2. Nào ta đến để dâng lên khúc đàn ca. Kết ngàn cành hoa dâng mừng Vua ta. Nào ta đến để dâng lên Chúa là Vua. Ước vọng đời ta vui buồn năm tháng qua. 
3. Nguyện xin Chúa làm Vua trong suốt đời con. Giữ gìn lòng con sáng ngời niềm tin. Nguyện xin Chúa làm Vua tâm trí của con. Chúa đừng bỏ con, xin đừng xa cách con.
***** Hoan Hô Vua Giêsu
****  Imprimatur: 15.12.2015- TGP. Sài Gòn (TCVN2)