Menu


NGUYỆN XIN THÁNH GIUSE – Anh Tuấn

1. Trong tay Chúa Quan Phòng, Thánh Giu-se một lòng cậy tin. Người thi hành ý Chúa nhiệm mầu, trong lòng người không hỏi vì sao. Sống tín thác cậy trông, luôn sẵn sàng Người không ngỡ ngàng. Thánh Giu-se âm thầm đón nhận, và thực thi như Lời Chúa ban. 
ĐK: Nguyện xin Thánh Giu-se, Đấng Bảo trợ Hội Thánh lữ hành. Xin cầu bầu trước Thiên nhan cho đoàn con đi giữa trần gian. Nhờ ơn Chúa thương ban cho Giáo Hội tiến bước bình an. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần cho muôn người hiệp nhất yêu thương. 
2. Tin yêu ngước trông Ngài, chúng con đây hiệp lời nguyện xin. Nguyện xin Ngài dẫn bước soi đường, với trọn niềm tin cậy nơi Chúa. Giữa bão tố cuồng phong, đoàn con chạy lại nương bóng Ngài. Những gian nan trên đường thế trần, nguyện Ngài thương chia sẻ đỡ nâng.
****  Imprimatur: 01.3.2021 - GP. Kontum (Ca Nguyện Kính Thánh Giuse)