Menu


DÂNG LỜI NGỢI CA – Anh Tuấn

ĐK: Muôn đời xin dâng lời ngợi ca, ngợi ca Thiên Chúa Đấng tác thành nên tôi. 
Dù tôi đây đâu đáng là gì mà Người trìu mến chở che luôn như mẹ hiền ủ ấp con thơ. 
1. Này Người đã chọn tôi từ trong lòng mẫu thân Người nhớ đến tôi khi chưa mở mắt chào đời.
Và từng bước tôi đi trong đời tay Người đưa lối. Ôi Thiên Chúa của tôi, xin ca ngợi Chúa muôn muôn đời.
2. Này Người tác thành tôi thật lạ lùng xiết bao Người thánh hiến tôi sai tôi vào giữa cuộc đời.
Mà lần bước hô vang hãy dọn ngay đường cho Chúa. Ôi Thiên Chúa của tôi, xin ca ngợi Chúa muôn muôn đời. 
3. Này Người giữ gìn tôi khỏi muôn điều xấu xa Người dấu kín tôi khi quân thù kiếm tìm tôi. 
Và Người sẽ ra tay cứu độ trong ngày nguy khốn. Ôi Thiên Chúa của tôi, xin ca ngợi Chúa muôn muôn đời. 
4. Này Người đã dạy tôi từ khi còn ấu thơ Người dẫn dắt tôi đi trong nẻo chính đường ngay. 
Rày và đến mai sau ơn Người tôi kể sao xiết. Ôi Thiên Chúa của tôi, xin ca ngợi Chúa muôn muôn đời.
***  Imprimatur: 01.01.2007 - TGP. Sài Gòn (Cảm mến Tình Ngài)