Menu


GIOAN TIỀN HÔ – Vũ Đình Ân

ĐK: Gio-an Tiền Hô nên con người công chính của Đức Ki-tô. 
Gio-an Tiền Hô đi dọn đường cho Chúa Ki-tô. 
Gio-an Tiền Hô là ánh sáng cho muôn dân sẵn sàng: 
Đón Đấng cứu độ là Đức Giê-su Ki-tô. 
1. Tiếng Người từ trong hoang địa vang xa. Hãy nắn đường cho ngay thẳng. 
Mau bạt đồi cho ngay ngắn: Đón Chúa ngự qua cứu độ chúng ta. 
2. Tiếng Người từ trong hoang địa vang xa. Hãy hết lòng ăn năn tội. 
Mau xa lìa mọi tội lỗi: Đón Chúa ngự qua cứu độ chúng ta. 
3. Chính Người là tiên tri thật khiêm nhu, đã đến làm chứng cho đời. 
Cho muôn người nhận biết Chúa: Chính Chúa là nơi cứu độ chúng ta.
*****  Imprimatur: 12.7.2018 - GP. Nha Trang (TNC1)