Menu


MỪNG KÍNH THÁNH GIOAN TIỀN HỒ

ĐK: Ngàn vinh quang dâng lên thiên toà cao sang, mừng kính thánh Gio-an tiền hô. 
Nay Giáo Hội trần gian dâng lời ca vang, mừng kính sứ giả của Chúa Ki-tô. 
1. Đây Gia-ca-ri-a cha già thương mến. Đây như I-sa-ve mẹ hiền son sẻ. 
Được Chúa thương ban người con Gio-an, làm Đấng tiên tri dọn đường Chúa đi. 
2. Đây Gio-an loan tin cho người dương thế. Đây Gio-an ra đi dọn đường cho Chúa. 
Người sẽ thương ban hồng ân cao sang. Lòng Chúa thương ta dịu hiền thiết tha.
*****  Imprimatur: 12.7.2018 - GP. Nha Trang (TNC1)