Latest in Tech

HY LỄ CON DÂNG - Lm.Văn Chi

ĐK. Trên đôi tay này chẳng có gì dâng lên Chúa. Trên đôi tay này chẳng có gì dâng lên Chúa. 
Của lễ của con hôm nay. Của lễ của con hao gầy là tội lỗi quá khứ đời con. 
Trên đài tay này con có gì dâng lên Chúa. Trên đài tay này biết  lấy gì dâng lên Chúa. 
Của lễ của con bay giờ. Trên đĩa thánh đây Ngài ơi là quá khứ hiện tại tương lai.
1. Đây thân xác Ngài ban cho con, đây tấm linh hồn mỏng manh bé nhỏ, xin Ngài nhận  lấy như của lễ chiều hôm con dâng. Đây mơ ước trọn vẹn tâm tư. Đây những hy vọng đời con bé bỏng. Xin Ngài nhận lấy như trầm hương ngát tỏa lâng lâng.
2. Đây cuộc sống Ngài ban cho con. Những khát vọng tuổi xuân muôn thuở. Xin Ngài nhận  lấy như của lễ chiều hôm con dâng. Đây gian khó điệp trùng dương gian. Đây những u buồn đời con gian khổ. Xin Ngài nhận lấy như trầm hương ngát tỏa lâng lâng.
3. Xin dâng Chúa đời con dương gian. Đây nước mắt buồn đời con nức nở. Xin Ngài nhận  lấy như của lễ chiều hôm con dâng. Xin dâng Chúa từng giọt mồ hôi. Đây những lao nhọc đời con vất vả. Xin Ngài nhận  lấy như  trầm hương ngát tỏa lâng lâng.