Latest in Tech

THÁNH VỊNH 103 B - Thanh Lâm

ĐK: Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài canh tân bộ mặt trái đất này.
1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa đi! Lạy Thiên Chúa chính Đấng con kính tin: Ngài thật hùng vĩ, uy nghi bất phàm, Ngài mặc thiên uy oai phong lẫm liệt. Cẩm bào Ngài mang sáng rực với muôn ngàn ánh quang.
2. Muôn ngàn kỳ công Chúa lẫy lừng khắp nơi, vạn vật do Chúa đã tạo tác nên. Địa cầu đầy rẫy sinh linh bởi Ngài, biển khơi mênh mông sông sâu đất rộng. Mọi vật trần gian vui vầy sống trong tình Chúa thương.
3. Mọi vật trần gian vẫn ngước nhìn Chúa luôn, đợi trông Chúa ghé mắt nhìn xót thương. Chờ Ngài dọn bữa cho ăn đúng giờ, đợi mong nơi Chúa ơn thiêng phúc lành. Ngài mở tay ra tức thì chúng no đầy thỏa thuê.
4. Nếu Ngài không thương nỡ rút lại khí thiêng, mọi sinh linh sẽ hoá thành cát tro. Vì lòng từ ái ban sinh khí vào, vạn vật trần gian lại được tác thành. Bộ mặt trái đất sẽ được thắm tô ngàn nét tươi.
****  Thánh Vịnh 103 B (Lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)
***  Imprimatur: 10.02.2015 - TGP. Toronto, Canada.