Latest in Tech

GIAI KHÚC TÌNH YÊU - Kim Đường

1. Lạy Chúa! Dù thân con chỉ là cát bụi. Ngài đã biết sức riêng con chẳng làm được chi. Chỉ dám trông ơn Chúa phù trì, và dẫn con trên nẻo diệu kỳ. Gọi con sống đời dâng hiến sống cho riêng Ngài. Đời con thầm mong như hoa mầu đất trời. Từ ruộng nương qua gian lao dãi dầu vun xới. Được kết liên cùng Giê-su tuyệt vời, Ngài đã nên Thần Lương nuôi mọi người. Đời con xin được trung tín theo Ngài thôi.
ĐK: Nguyện dâng Chúa tình yêu sắt son, là tình con hiến dâng vẹn tròn. Tất cả để làm vinh danh Chúa Thánh Thể nguồn suối tình thương Từ nay sống không phải con sống mà Chúa sống trong con từng ngày. Xin Ngài chỉ đường soi lối cho tình này chẳng hề đổi thay. 
2. Lạy Chúa! Dù con đây bao là bất toàn. Nguyện trao dâng, ước mong sao thuộc trọn về Chúa. Tình Chúa yêu con quá diệu vời, Ngài khắc tên con thuở đời đời. Tình yêu cao vời khôn ví nói sao nên lời. Lạy Chúa này con đây con xin đáp lời. Vì tình yêu con hân hoan dặm trường đi tới. Để trái tim này xin dâng về Ngài, dù khó nguy ngày mai trên đường dài. Đời con dâng trọn về Chúa không nhạt phai.
3. Điều chi đẹp ý Chúa xin Ngài phán dạy. Dạy con luôn sống vui trong từng giờ nguyện kinh. Dạy bảo con tự hiến đời mình và thiết tha yêu Chúa trọn tình. Để yêu thương được tỏa lan khắp nơi xa gần. Lạy Chúa! Này thân con nữ tỳ thấp hèn. Hằng niệm suy Chúa Chí Thánh ngự trong hình bánh. Được mến yêu và gắn bó cùng Ngài, đời sống con được ơn thiêng tràn đầy. Niềm vui trong đời dâng hiến ôi đẹp thay.
***  Imprimatur: 12.7.2020 - TGP. Sài Gòn