Latest in Tech

REO VUI CHÚC TỤNG – Anphong Hoan

ĐK: Reo vui lên, khúc tân ca vang lừng! (Muôn dân ơi vỗ tay ta reo mừng!) Vui ca khen Chúa Uy Linh muôn trùng, vì Chúa Đấng tác thành thế giới, dủ thương luôn quan phòng trông đoái dân Ngài vui sống trong bình an. Trong gian nan vẫn luôn luôn yên hàn! (Tim reo vang tiếng ca xen cung đàn!) Luôn bên nhau đức yêu thương dâng tràn, ngày đêm gieo Tin Mừng cứu rỗi, hầu mong mang thêm mùa xuân mới, mang Lời cứu độ gởi đến cho muôn người.
1. Xin ghi sâu ân tình Chúa quá bao la, Ngài luôn đi ngay bên lúc an vui, khi truân chuyên. Chúa ban ơn lành đời chứng nhân hằng trung thành, cùng Chúa quyết tiến bước đường thế gian trong an lành.
2. Xin thương tha bao lầm lỗi những năm qua, đoàn con chưa thăng hoa đức yêu thương hương lan xa. Bước chân phong trần đầy lắng lo, đầy gian tà; nguyện Chúa đến chúc phúc tình mến thương đượm muôn nhà.
3. Bao con tim như nồng say phút linh thiêng, giờ phút Chúa giáng phúc, Chúa thi ân cho dân riêng. Chúa thương thân hành cuộc thế luôn được an lành; cảm mến Chúa đoái đến, tình lớn lao sao đáp đền.