Latest in Tech

DÂNG HIẾN 2 – Hoàng Diệp, CSsR

Tutti: Tôi kết hiệp cùng Chúa và tế lễ toàn thân làm một với Người. (Tôi kết hiệp cùng Chúa Trời) Tôi hiến dâng toàn thân cho Chúa hiệp cùng Chúa. Tôi kết hiệp cùng Chúa trọn đời. Xin kết hiệp cùng Chúa tôi, và theo Chúa hầu mến yêu muôn đời. 
1. Lòng yêu đương ứa tràn phước lạc. Nhìn Giê-su say mến nhân trần. Để đáp tình con hiến toàn thân. Dâng hơi thở khả năng hồn xác. 
2. Bởi không chê chút lòng cát bụi. Thì con xin theo Chúa trung thành. Bạn nhân hiền con quyết hùng anh. Ôm gian khó đắng cay mờ tối. 
3. Từ nay con chỉ còn muốn được gần Giê-su dâng nước tâm hồn. Bởi trên đường dương thế vì con. Bao phen đói lắm phen tìm nước. 
4. Để muôn dân biết Thầy trở lại. Đồng thiêng liêng con muốn chung phần. Cạnh bên Thầy con quyết liều thân. Tim luôn hát khúc ca tình mến. 
5. Cùng Giê-su sống kề sát Mẹ. Dường chim câu trong đá nương mình. Bạn trung thành nên phước trường sinh. Khi con sẽ thoát ly trần thế.
***  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)