Latest in Tech

HOÀ TIẾNG HÁT NGỢI KHEN – Việt Khôi

ĐK: Nào ta đi về nhà Chúa ta nhịp nhàng mau bước lên đền. 
Nào ta đi về nhà Chúa ta cùng hoà tiếng hát ngợi khen. 
1. Chính Người là Thiên Chúa ta thờ. Tiến vào cùng chúc tụng Danh Thánh. 
Đấng Chí Tôn vạn đại đã tác sinh mọi loài và hằng yêu ta đến muôn muôn ngàn đời. 
2. Chính Người là Thiên Chúa muôn loài. Tín trung và siêu việt cõi thế. 
Thánh đức muôn ngàn đời Chúa chí nhân mọi loài Người là Vua trên hết các vua trần ai. 
3. Chính Người ngự trên chốn cửu trùng. Tán dương tình yêu Người kiên vững. 
Chúa mến yêu loài người đức tín trung ngàn đời để đời ta luôn sống trong bao niềm vui.
***  Imprimatur: 23.4.2020 - TGP. Sài Gòn (HTHNK)