Latest in Tech

ĐI VỀ NHÀ CHÚA - Ngọc Linh

1. Đi về nhà Chúa bao năm cách xa Nhan Ngài, đi về nhà Chúa tâm tư sướng vui ngập tràn. 
Đi về nhà Chúa tâm tư sướng vui đầy vơi, đi về nhà Chúa dâng lên khúc ca tuyệt vời.
ĐK. Hân hoan hân hoan vào thánh điện Ngài, dâng lên dâng lên một bài ca mới. 
Tôn vinh tôn vinh Thiên Chúa đất trời tạo tác muôn loài. Đấng mến thương muôn đời.
2. Đi về nhà Chúa tim con ước ao đêm ngày, đi về nhà Chúa con mong náu thân Nhà Ngài. 
Đi về nhà Chúa tôn vinh Chúa bao từ nhân, đi về nhà Chúa tôn vinh Chúa bao dịu hiền.