Latest in Tech

LỜI NGUYỆN CON DÂNG - Tiến Thành

1. Lời nguyện xin dâng lên trước ngai tòa Thiên Chúa. Đây tháng ngày trong đời vuông tròn lòng mến Chúa thôi. 
Lời nguyện xin dâng lên chẳng khi nào ngừng vơi. Đoàn con nơi lưu đày ngày đêm khát khao ơn Ngài.
ĐK. Chúa biết con cần Chúa Ngài rộng ban ơn thánh như mưa. 
Chúa biết con hèn yếu mà Ngài vẫn thứ tha vì yêu. 
Biết Chúa luôn từ ái một đời con luôn hướng lên cao. 
Biết Chúa luôn thành tín lòng vững tin con nguyện bước theo.
2. Lời nguyện xin dâng lên thiết tha lời đoan hứa. Đây tháng ngày trong đời trung thành thờ kính Chúa thôi. 
Lời nguyện xin dâng lên với bao nhiêu niềm vui. Đoàn con đây miệt mài thành tâm vững tin nơi Ngài.
3. Lời nguyện xin dâng lên sắt son tình yêu Chúa. Đây tháng ngày trong đời mong nhiệt thành mãi chẳng ngơi. 
Lời nguyện xin dâng lên với câu ca đẹp tươi. Đoàn con đây muôn đời thành tâm khắc ghi ơn Ngài.