Latest in Tech

HY LỄ CUỐI CÙNG - Lm. Ân Đức

1. Lạy Chúa! Trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó để trọn đời con dâng làm hy lễ, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời.
ĐK. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. 
Lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con. Lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.
2. Lạy Chúa! Điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van nài: Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó vì nguồn hạnh phúc con là nơi Chúa, vì nguồn nghỉ an trong Chúa muôn đời.
3. Lạy Chúa! Trọn đời con đã tin yêu Ngài, trọn đời con phó dâng cho Ngài. Con vẫn mãi thành tâm một đời tôn thờ Chúa. Giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con ra trước nhan Ngài.
4. Lạy Chúa! Ngài từ bi xót thương muôn vàn, phận bầy tôi biết bao lỗi lầm. Xin chớ chấp tội con nào con mong được cứu, cậy vào tình Cha khoan hồng tha thứ, là tình dạt dào thương xót khôn lường.