Latest in Tech

TÌNH NÀO LỚN HƠN - Lm. Ân Đức

1. Tình nào lớn lao cho bằng là tình của người vì yêu mà dâng thí cả mạng sống cho người mình yêu. Tình nào lớn lao cho bằng mối tình Con Chúa hiến dâng. Cha ban Con Một chết thay nhân trần tình nào lớn hơn, tình nào lớn hơn?
ĐK. Xưa bao Đấng anh hùng tổ tiên đổ máu đào thắm quê hương này. Vì tình yêu Chúa Ki-tô, vì tình yêu Chúa Ki-tô. Đã coi thường xiềng xich gông cùm. Vinh hoa không hề màng đớn đau không sờn lòng. Một niềm tin sắt son và một tình yêu lớn hơn.
2. Tình nào quí hơn mối tình là tình của người vì yêu là người vui lòng chịu chết cho người mình yêu. Tình nào quí hơn mối tình: muôn vàn nhân chứng Đức Tin. Đi trong châu lệ đến khi trở về mừng vui hát vang: Bài ca khải hoàn.