Latest in Tech

ĐỊA CẦU ĐẦY ÂN SỦNG (Tv 32) - Pm. Cao Huy Hoàng

ĐK. Khua trống lên, (Chiêng cồng cồng chiêng) khua trống lên ta hát vang mừng Chúa địa cầu ơi! (thế gian ơi!) Vang khúc ca tán dương Ngài ngàn đời. Khua trống lên, (Chiêng trống chiêng cồng) khua trống lên vỗ tay lên chúc tụng Chúa thương ban (khắp thế gian) khắp thế gian thắm ơn trời tuyệt vời.
1. Vì Lời Chúa đã tác thành vạn vật, Lời chân chính. Vì Lời Chúa đã thực hiện công trình thế gian xinh. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu ơi! Địa cầu đẹp lắm đẹp thắm ân sủng Ngài, địa cầu ơi!
2. Vì Ngài phán đã có ngày bầu trời và tinh tú. Lời Ngài phán có ngay biển có rừng có non sông. Chúa yêu chuộng cả nhân gian tín thành, trần gian ơi! Địa cầu đẹp lắm đẹp thắm ân sủng Ngài, địa cầu ơi!
3. Thật hạnh phúc quốc gia nào chọn Ngài là Chúa Tể. Vì Ngài sẽ đoái thương tặng cơ nghiệp Đấng Thiên Sai. Chúa ân cần nhìn thấu muôn tấm lòng, Ngài chúc phúc. Ngài hằng để ý, để ý thương nhân trần, người trần ơi!
4. Ngài là Đấng chúng con luôn đợi chờ ơn cứu rỗi. Ngài là Đấng sẽ hộ phù che chở cứu thoát dân. Cúi xin đổ lòng khoan dung nhân hậu mà chúc phúc. Cuộc đời trần thế đẹp thắm ân sủng Ngài, vì Ngài yêu.