Latest in Tech

CHÚA LÀ GIA NGHIỆP - Lm. Mi Trầm

ĐK. (Chúa là) Chúa là gia nghiệp đời con. Xin Ngài bảo toàn thân con. Vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc và chỉ nơi Chúa con tìm thấy được nguồn vui. Chúa là gia nghiệp đời con.
1. Con chúc tụng Chúa suốt đời vì Ngài thương dẫn đường chỉ lối. Giữa lúc đêm trường con tưởng nhớ Ngài, Ngài ở bên con, con còn sợ chi.
2. Tâm tư đượm thắm hoan lạc và lòng con mở hội mừng hát. Ngày tháng trong đời con vẫn an nghỉ Ngài ở bên con, con mãi vững tin.
3. Chúa sẽ dạy con con đường, đường dẫn đưa tới nguồn sự sống. Ở trước nhan Ngài con hằng hớn hở Ngài ở bên con hoan lạc đầy dư.