Latest in Tech

QUỲ BÊN CUNG THÁNH - Lm. Kim Long

ĐK. Quỳ bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thấm lệ nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.
1. Lệ sầu rưng rưng hối hận ăn năn ngước nhìn lên Chúa. Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình.
2. Một chiều xưa kia khắp đồi Can-vê máu hồng chan chứa. Thế nhân trụy sa được ân xá bao tội nhơ.
3. Đường đời gai chông cát bụi mênh mông sức hèn kinh hãi. Chúng con cậy trông lòng thương Chúa như đại dương.