Latest in Tech

LẠY CHÚA XIN BAN - Việt Tri

ĐK: Lạy Chúa! Xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa. 
Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.
1. Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại Lời Hằng Sống Chúa truyền ban.
2. Người sẽ ghi trong trái tim chính lề luật tình mến Chúa truyền ban.
3. Người đốt lên trong chúng con ánh lửa hồng bừng cháy của niềm tin.
4. Nguyện Chúa ban cho chúng con chính thần lực dìu dắt giữa trần gian.
5. Và đến mai sau cánh chung sẽ được về hưởng kiến Chúa toàn năng.