Latest in Tech

TỪ GỐC TỔ GIÊ-SÊ - Anphong Hoan

ĐK: Từ gốc tổ Giê-sê sẽ đâm ra một mầm non. Từ cội rễ ấy, này Đấng Cứu Tinh ra đời. Thần Khí Đức Chúa xuống trên Người, quyền bính ngôi vương đến muôn đời, Người trị vì muôn nước trong đức chính trực công minh.
1. Nay Người đang đến, đang đến tái thiết địa cầu, mang ơn an bình chan hòa khắp nhân sinh. Bầu trời bình yên khi sói ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, và rồi đây sư tử cũng ăn rơm như bò.
2. Sẽ chẳng còn ai tàn phá Núi Thánh Chúa Trời, nơi nơi muôn người thông hiểu Chúa khôn vơi. Ngàn đời ngợi khen Danh Chúa rực rỡ vinh quang, Danh dịu êm muôn thuở, lời ngợi ca chúc tụng Đấng Uy Linh muôn trùng.