Latest in Tech

VÌ TIN MỪNG – Anphong Hoan

1. Tôi là người tự do, tôi không lệ thuộc vào ai, tôi không lo lắng chi ngày mai. Nhưng tôi thành nô lệ của bao người, thành tôi tớ mọi người hầu mong chinh phục một số người.
ĐK: Vì Tin Mừng tôi chấp nhận tất cả: Mang tiếng là kẻ sống ngoài luật pháp, bị coi như là một người man di... Miễn sao Tin Mừng loan truyền cho khắp ngàn dân.
2. Qua những cuộc bể dâu đôi khi chìm ngập thật sâu bao nhiêu cay đắng bao sầu đau. Tôi luôn cậy trông vào Chúa nhân từ, Người thêm sức cho tôi, cùng tôi xây dựng Hội Thánh Người.