Latest in Tech

LỄ VẬT TRINH NGUYÊN – Thiên Đan

1. Lễ dâng hôm nay, con dâng hiến trọn khối tình. Lễ dâng hôm nay, Chúa với con cùng kết ước. Lễ dâng hôm nay, con kính dâng Ngài tình yêu. Sống trong tin yêu có Chúa vui buồn sớm chiều.
ĐK: Tình Chúa yêu con bao la muôn đời ghi dấu. Một mối tình đầu trọn đời kết ước thẳm sâu. Dù ở nơi đâu con với Ngài luôn trình tấu. Một bản tình ca vang xa ôi rất nhiệm mầu.
2. Chúa đưa con đi qua bao cách trở không ngừng. Dấu chân con đi có Chúa song hành mỗi bước. Trái tim trung trinh dâng trót tâm tình tạ ơn. Dẫu cho gian nguy con vẫn yêu Ngài hết lòng.
3. Bánh thơm con dâng và này chén rượu ấm nồng. Tiến dâng Thiên Cung với ước mơ trọn cuộc sống. Kính dâng hương hoa, bao trái ngọt của đời con. Khắc sâu tâm can xin Chúa thương nhận lễ dâng.